Περιφέρεια

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη στη Λαμία

Για την ερχόμενη Τρίτη 4 Απρίλη προσδιορίστηκε η διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Λ. Παπαδήμας και θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί.

Αρχικά θα γίνει η ειδική συνεδρίαση που περιλαμβάνει ένα θέμα και αφορά  την «Έκθεση πεπραγμένων Β’ Εξαμήνου έτους 2021 καθώς και Α’ & Β’ Εξαμήνου έτους 2022 της  Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου του προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 .παρ. 3. Του Ν.3852/2010 όπως ισχύει».

Θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση που έχει 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ειδικότερα:

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών της 1ης Τακτικής συνεδρίασης της 02.02.20223 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2ο Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Καρύστου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 3ο Επικαιροποίηση στοιχείων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση έξι (6) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299,6 MW [συνολικά 58 ανεμογεννητριών (Α/Γ)] στη θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και την ηλεκτρική τους Διασύνδεση στο Ηπειρωτικό Σύστημα.

Θέμα 4ο Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

Θέμα 5ο 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 6ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2022

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ»

Θέμα 8ο Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητας

Θέμα 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

Θέμα 10 ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

Θέμα 11ο Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Θέμα 12ο Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, επί της αρίθ. 253714/08-11-2022 [22PROC011564988] 9ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Θέμα 13ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα), αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

Θέμα 14ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 12 Χαλκίδα – Μίστρος – Μονόδρυ, στο τμήμα της οδού Στενό προς Πούρνο, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας

Θέμα 15ο Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής που αφορά την παραλαβή της Τελικής Έκθεσης – Β Παραδοτέο στα πλαίσια της από 01-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της με την αρ. 272/269996/29-11-2019 Τροποποίηση Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο ¨Η μελέτη των θαλάσσιων βιολογικών πόρων του Μαλιακού κόλπου, η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο οικοσύστημα και προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της περιοχής¨ συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 60.000,00 ευρώ

Θέμα 16ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για την πράξη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα 17ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας για την πράξη με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων»

Θέμα 18ο Τροποποίηση-συμπλήρωση με την τελική διαμόρφωση του προς υπογραφή σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Γεν. Νοσοκομείου Άμφισσας, για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού νοσοκομείου Άμφισσας» με κωδικό ΟΠΣ 5190365.

Θέμα 19ο Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 185633/554/11-08-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011104311) «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019»

Θέμα 20ο Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – ΠΕ Βοιωτίας, και του Δήμου Λεβαδέων για «Τη Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων για το έτος 2023»

Θέμα 21ο «Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.) Ρούμελης για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 22ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερέτριας «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» για το έργο: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Ερέτριας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 23ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Κρηπιδότοιχου Ανατολικής Παραλίας και Συντήρηση Χ.Ζ.Λ. Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 24 ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κοινότητας Κηρίνθου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 25ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών εξωτερικών όψεων και στέγης Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια του Δ. Κύμης-Αλιβερίου», εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 26ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Στεγάστρου Δημοτικού Γηπέδου Προκοπίου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 27ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκίδας ΔΑΚ Μ. Μερκούρη», εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 28ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ελάτειας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 29ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 30ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Κάτω Ραπτόπουλο – Παλαιοχορίγκοβο – Κέδρα» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 31ο Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο με τίτλο: «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 2023», ορισμού μελών στην

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Επιτροπή και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της

Θέμα 32Ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας.

Θέμα 33Ο Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης δια ζώσης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

Σχετικές αναρτήσεις

Tα δρομολόγια των Κ.Α.Μ. για την εβδομάδα από 29/5 έως 4/6

efthia

ΕΣΠΑ 2021–2027: Ευκαιρίες & Προοπτικές Ανάπτυξης για όλους

efthia

Το Sterea Run και φέτος στις 5 πρωτεύουσες της Στερεάς Ελλάδας

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο