Αυτοδιοίκηση

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Δύο νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν θέσεις  αντιδημάρχων στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας μετά από απόφαση της Δημάρχου Σούλας Στιβακτή.

Ειδικότερα στη  Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας, νέα Αντιδήμαρχος ορίστηκε η Πετρούλα Τσιρνόβα στην στη θέση του Γιώργιου Ξηρομερίτη, ο οποίος ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ  στη ΔΕ Κάτω Τιθορέας, ο Κώστας Παπακωνσταντίνου παίρνει τη θέση του Χρήστου Βα’ί’τσου.

Αναλυτικά η απόφαση της κας Στιβακτή:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων»

Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 και 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α’ 87), αναφορικά μετον ορισμό των Αντιδημάρχων, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α ́ 134).

2.Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1327) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  της Χώρας σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α ́ 107) και της παρ. 3 ε ́ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α’),αναφορικά με την αντιμισθία.

4.Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.  2  του  Ν.3852/2010 όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει, και  επομένως  μπορούν  να ορισθούν έως τέσσερις(4) Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι κι ένας (1) άμισθος.

5.Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.8.2019 με θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων».

6.Την  εγκύκλιο  48/22119/07-04-2020  (ΑΔΑ:  9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ)  του  Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».

  1. Την υπ’ αριθμ.7245/06-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: ΩΔΦ6ΩΨΚ-ΖΒΓ), η θητεία των οποίων λήγει την 31.10.2020.

8.Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’).

9.Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας(ΦΕΚ 2378/Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10.Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας με θητεία από 01.11.2020 έως 31.10.2021 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει:

1.Τον Θωμά Κοντούνη του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με αντιμισθία, και θα ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες της  Δημοτικής  Ενότητας  Ελάτειας.

Την  έκδοση  και  υπογραφή  όλων  των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

2.Τον Κώστα  Παπακωνσταντίνου του  του Δημητρίου,  Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Ύδρευσης –Άρδευσης –Αποχέτευσης με αντιμισθία, και θα ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας.

Την  έκδοση  και  υπογραφή  όλων  των  αποφάσεων,  εγγράφων  και  δικαιολογητικών  που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενεςαρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

3.Την Πετρούλα Τσιρνόβα του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Πολιτισμού και Προγραμματισμού με αντιμισθία, και θα ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας  Αμφίκλειας.

Την  έκδοση  και  υπογραφή  όλων  των  αποφάσεων,  εγγράφων  και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών παραμένουν στην εποπτεία της Δημάρχου με αναπληρώτρια την  Πετρούλα Τσιρνόβα.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους, ανατίθεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Δημάρχου.

 Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδική αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

Τις  αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου  Παπακωνσταντίνου  Κωνσταντίνου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Πετρούλα Τσιρνόβα.

Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Κοντούνη Θωμά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος.

Τις  αρμοδιότητες  της Αντιδημάρχου  Πετρούλας  Τσιρνόβα όταν  απουσιάζει  ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Γκενεράλης Σεραφείμ.

Όταν  η ∆ήμαρχος  απουσιάζει  ή  κωλύεται,  τα  καθήκοντά  της  ορίζεται  να  ασκεί  o Αντιδήμαρχος Θωμάς Κοντούνης, που αναπληρώνει τη ∆ήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της ∆ημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Πετρούλα Τσιρνόβα.

 

Ορίζουμε εντεταλμένους σύμβουλους ως εξής:

1.Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται ο Ιωάννης Δ. Αυγερινάκος.

2.Αθλητισμού και αθλητικών υποδομών ορίζεται η Ιωάννα Νικολοπούλου-Κίσσα.

3.Νέας Γενιάς, Εθελοντικών Οργανώσεων & Συλλογικών φορέων του Δήμου ορίζεται η Χρυσάνθη Λ. Παπακωνσταντίνου.

  1. Ακίνητης δημοτικής περιουσίας ορίζεται ο Αθανάσιος Ευστ. Βαφειάς.
  2. Τουριστικής Ανάπτυξης ορίζεται ο Γεώργιος Δ. Ξηρομερίτης

Σχετικές αναρτήσεις

Με Πέτσα η συνεδρίαση της ΠΕΔ Στερεάς την ερχόμενη Δευτέρα

efthia

Συναντήσεις ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα LEADER 2023-2027

efthia

Προσωρινή λύση δόθηκε από τη ΔΕΥΑΛ στην οδό Χαλκομάτας

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο